Νομικό σημείωμα (Legal note)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και γενικοί όροι χρήσης:

Ο σκοπός αυτών των Γενικών Όρων είναι η ρύθμιση των όρων χρήσης του Ιστότοπου “lifeleachless.eu” (εφεξής “ο ιστός”), του οποίου ο κάτοχος είναι FUNDACION CARTIF (εφεξής CARTIF), με CIF G47565478, κατοικία στο Technology Park από Μποέκιλο. Parcela 205 – 47151 Boecillo (Βαγιαδολίδ) και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Castilla y León. Ψήφισμα 2005. Φύλλο εγγραφής 47001PAT. Αριθμός εγγραφής 3., με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω αυτού του συνδέσμου.

Όροι πρόσβασης:

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό έργο LIFE LEACHLESS. Η χρήση του συνεπάγεται πλήρη αποδοχή από τον Χρήστη αυτών των προϋποθέσεων, οπότε εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, πρέπει να αποφύγετε τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν. Η CARTIF διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που θεωρεί κατάλληλες, να είναι σε θέση να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να συμπεριλάβει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, νέο περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και εντοπίζονται και τους όρους χρήσης η ιστοσελίδα .

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων που περιλαμβάνονται σε αυτόν πραγματοποιούνται ελεύθερα και συνειδητά, υπό την αποκλειστική ευθύνη τους, και κατά συνέπεια δεσμεύεται:

  • Να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να εκτελείτε δραστηριότητες αντίθετες με το νόμο, την ηθική, τη δημόσια τάξη, γενικά, και να κάνετε νόμιμη και έντιμη χρήση σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους, καθώς και να μην εκτελείτε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να επιδεινώσετε τον ιστότοπο ή / και να αποτρέψετε την κανονική χρήση και χρήση από άλλους χρήστες.
  • Μην χειρίζεστε ή τροποποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του. Οποιαδήποτε τροποποίηση, τροποποίηση ή χειραγώγηση χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, εξαιρεί τον τελευταίο από οποιαδήποτε ευθύνη.
  • Μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, διανέμετε, επικοινωνείτε δημόσια, μεταμορφώνετε ή τροποποιείτε τα περιεχόμενα, εκτός εάν έχετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νόμιμα. καθώς και καταστολή, αποφυγή ή χειραγώγηση των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων στοιχείων αναγνώρισης των δικαιωμάτων της CARTIF ή των κατόχων της που ενσωματώνονται στο περιεχόμενο, καθώς και των συσκευών τεχνικής προστασίας ή τυχόν μηχανισμών πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν το προαναφερθέν περιεχόμενο.
  • Μην εισάγετε ή διαδίδετε προγράμματα δεδομένων (ιούς ή οποιοδήποτε είδος επιβλαβούς λογισμικού) στον Ιστό που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστό.

Η CARTIF δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και τη συνέχεια της ιστοσελίδας ούτε είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν, ούτε για τεχνικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων, ανεξάρτητα από τη φύση, που προέρχονται από τη χρήση πληροφοριών και υλικού που περιέχεται στον Ιστό .

Πολιτική για τα cookies:

Προκειμένου να παρέχει μια καλύτερη υπηρεσία, το CARTIF μπορεί να αποθηκεύσει μικρά αρχεία πληροφοριών που ονομάζονται cookies στον υπολογιστή του Χρήστη, που χρησιμοποιούνται για την ορθή λειτουργία ορισμένων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και για την εκτέλεση στατιστικών στοιχείων χρήσης, τη διάγνωση προβλημάτων στον ιστότοπο και για διαχείριση ορισμένων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Για τον περιορισμό ή τον περιορισμό της εισαγωγής cookie στον υπολογιστή σας, ο Χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα περιήγησής του για αυτούς τους σκοπούς. Ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookie για περισσότερες πληροφορίες (υποσέλιδο).

Ευθύνες:

Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που ενδέχεται να υποστεί η CARTIF ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται από αυτούς τους Γενικούς Όρους.

Η CARTIF δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε ελέγχει τους πιθανούς υπερσυνδέσμους που περιέχει ο ιστός σε εξωτερικό περιεχόμενο. Ωστόσο, θα καταργήσει αυτούς τους συνδέσμους που περιέχουν παράνομο περιεχόμενο μόλις γίνει γνωστό.

Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία:

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα περιεχόμενα του διαδικτύου και, συγκεκριμένα, όλων των πληροφοριών και υλικών, η δομή, η επιλογή, η ρύθμιση και η παροχή των περιεχομένων του, των προγραμμάτων και της ανάπτυξης εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτά, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει στον κάτοχο του ιστότοπου ή, κατά περίπτωση, από τρίτους.

Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση σε αυτά ή η χρήση τους από τον Χρήστη δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε είδος παραίτησης, μετάδοσης ή ολικής ή μερικής μεταβίβασης των εν λόγω δικαιωμάτων, ούτε παρέχει δικαίωμα χρήσης, αλλαγής, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, διανομής ή δημόσιας επικοινωνίας στα εν λόγω δικαιώματα. περιλαμβάνονται χωρίς την προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από την CARTIF ή τον τρίτο κάτοχο των θιγόμενων δικαιωμάτων.

Το CARTIF είναι ο ιδιοκτήτης των στοιχείων που συνθέτουν τη γραφική σχεδίαση του ιστότοπού της, τα μενού, τα κουμπιά πλοήγησης, τον κώδικα, τα κείμενα, τις εικόνες, τις υφές, τα γραφικά και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο ή, σε άλλες περιπτώσεις, έχει το αντίστοιχη εξουσιοδότηση για τη χρήση των εν λόγω στοιχείων.

Όλα τα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή διακριτικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της CARTIF ή / και τρίτων εταιρειών. Απαγορεύεται η χρήση ή η λήψη τους μόνιμα, η αντιγραφή ή διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την υποχρεωτική συγκατάθεση του κατόχου τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης ή τρίτος θεωρήσει ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα έχει εισαχθεί στον Ιστό κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους, πρέπει να στείλει μια ειδοποίηση στην CARTIF που να προσδιορίζει τον εαυτό της και τον κάτοχο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Πνευματικά ή βιομηχανικά φερόμενα ως παραβιασμένα, παρέχοντας τίτλο ή διαπίστευση της εκπροσώπησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων.

Ο ιστός ενσωματώνει επίσης πόρους γραφικών τρίτων σε ορισμένες από τις ενότητες του, αυτές οι εικόνες είναι γενικά δωρεάν για χρήση (Creative Commons). Παρακάτω αναφέρουμε την προέλευση αυτών των πόρων και την αντίστοιχη ισχύουσα άδεια:

Παίρνουμε αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε το έργο των προηγούμενων αποθετηρίων και συγγραφέων δωρεάν περιεχομένου πολυμέσων.

Προστασία δεδομένων:

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας (υποσέλιδο).

Εμπιστευτικότητα:

Όλες οι πληροφορίες που κάποιο από τα μέρη κοινοποιεί ή παρέχει σε άλλο ή στις οποίες έχει πρόσβαση κάποιος από αυτούς, θα θεωρείται εμπιστευτικός και ενδέχεται να μην αποκαλυφθεί, να εμφανιστεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να συζητηθεί με τρίτους ή να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε μέρος για σκοπούς αλλοδαπούς σε εκείνους που έδωσαν κίνητρα στην επικοινωνία τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:

Αυτοί οι Γενικοί Όροι θα διέπονται από τις διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των μερών σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτού του εγγράφου, αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ρητά και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Βαγιαδολίδ, εκτός από νομική διάταξη κατά στην περίπτωση των καταναλωτών.

© Copyright 2017-2022. FUNDACION CARTIF. All rights reserved.


Share This