Στις 20 Δεκεμβρίου, 20 εκπρόσωποι των έργων  LIFE LEACHLESS  και LIFE RELEACH συναντήθηκαν στην Manresa με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για τα δυο προγράμματα και για να αναλύσουν τα κοινά τους σημεία.

Η φυσική όσμωση αναδεικνύεται και στις δύο περιπτώσεις ως μια καινοτόμος τεχνολογία η οποία θα μπορέσει να μειώσει το κόστος της επεξεργασίας ρευμάτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο όπως είναι τα στραγγίσματα.

Οι εκπρόσωποι και από τα δύο προγράμματα συμφώνησαν να συνεργαστούν ώστε να ωφεληθούν και οι δύο στο μέγιστο από τη συνέργεια των δράσεών τους.

Αστικά απορρίμματα, πηγή στραγγισμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής και στα κέντρα επεξεργασίας.Municipal waste, origin of leachate in landfills and treatment centers.

Share This