Στο πλαίσιο του έργου LIFE LEACHLESS συλλέχθηκαν δείγματα από τα στραγγίσματα του κέντρου διαχείρισης απορριμμάτων του Botarell στην Ισπανία και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής στα Άνω Λιόσια στην Αθήνα και έπειτα αναλύθηκαν και έγινε ο χαρακτηρισμός τους.

Επίσης, χάρη στη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφει με την εταιρία  URBASER, αναλύθηκαν 15 παραπάνω δείγματα των στραγγισμάτων που παρήχθησαν σε Ισπανικούς Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, επιτρέπουν τη σύγκριση των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, με βάση την προέλευσή τους, γεγονός που θα βοηθήσει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό της πιλοτικής μονάδας του έργου  LEACHLESS .

Share This