Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του έργου LIFE LEACHLESS είναι

Να επιδείξει την τεχνική και οικονομική αποδοτικότητα μιας καινοτόμου ιδέας για τη διαχείριση των στραγγισμάτων, βασιζόμενη στην ηλιακή εξάτμιση/συμπύκνωση και φυσική όσμωση (forward osmosis), ελαχιστοποιώντας, με τον πιο αποδοτικό τρόπο, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των στραγγισμάτων που παράγονται από τη διαχείριση απορριμμάτων.

g

Να αξιοποιήσει τα ρεύματα με υψηλό ρυπαντικό φορτίο που παράγονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, στοχεύοντας στην πλήρη επαναχρησιμοποίησή τους.

N

Να προτείνει στους υπεύθυνους των μονάδων παραγωγής στραγγισμάτων λύσεις για μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο για την επιτόπου επεξεργασία των ρύπων και παθογόνων ουσιών, και άλλων συστατικών, όπως μέταλλα ή ανόργανη και οργανική ύλη.

Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου στις εγκαταστάσεις δύο Ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία στην πόλη Lanzarote και στην Ελλάδα στην Αθήνα).

Να προωθήσει την εφαρμογή του μοντέλου του έργου LIFE LEACHLESS και σε άλλες εγκαταστάσεις, χωρών μελών της ΕΕ.

Να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ύδατα και να προωθήσει την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης απορριμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, οι σχετικοί εξειδικευμένοι φορείς (παράγοντες σχετικοί με τη διαχείριση απορριμμάτων, κεραμικές βιομηχανίες και αρμόδιοι χάραξης πολιτικής) θα εμπλακούν με βασικό στόχο την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

διάγραμμα της διαδικασίας:

διάγραμμα της διαδικασίας
Share This