Δράσεις

Δράσεις και εμπλεκόμενα μέρ

=

Η δομή του έργου διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή του, δεδομένου ότι υπάρχει αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των δράσεων και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται. Αρχικά, οι προπαρασκευαστικές δράσεις θα παρέχουν στοιχεία για τις δράσεις υλοποίησης, διευκολύνοντας τον τελικό σχεδιασμό και την κατασκευή (Δράση B.2) καθώς και τη λειτουργία/επίδειξη (Δράσεις B.3 και B.4) του πρότυπου συστήματος σε ΧΥΤΑ και κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων. Ο σχεδιασμός θα λάβει χώρα βασιζόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, στη σύσταση των στραγγισμάτων και τις τεχνικές προδιαγραφές (Δράσεις A.1, A.3 και A.4).
Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί μια μονάδα επίδειξης σε δύο περιοχές: σε ένα κέντρο διαχείρισης απορριμμάτων (στην Ισπανία) και σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής (Άνω Λιόσια στην Ελλάδα). Έπειτα από την ολοκλήρωση του έργου, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή μελέτης για την εφαρμογή του σε χώρο υγειονομικής ταφής στην Ιταλία. Για να είναι δυνατή η εγκατάσταση του πρότυπου συστήματος, θα έχουν ζητηθεί προηγουμένως οι αναγκαίες διοικητικές εγκρίσεις (Δράση A.2). Το πρότυπο σύστημα θα λειτουργήσει για επαρκές χρονικό διάστημα (8 μήνες) και ακολούθως θα αξιολογηθούν τα τελικά προϊόντα (Δράση B.6).

Σε ότι αφορά την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος επεξεργασίας που έχει εφαρμοστεί, ένα σύνολο δεικτών, οι οποίοι ορίστηκαν στη Δράση C.1 θα παρακολουθούνται τακτικά και θα συγκρίνονται με την αρχική κατάσταση από την οποία ξεκίνησε το έργο. Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτού του πιλοτικού έργου θα συμβάλουν ώστε να γίνουν συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις για την εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα θα αποτελέσουν μια βάση για την επιτυχή εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου και την εκτέλεση δύο αντίστοιχων μελετών (Δράση B.7) για τους οργανισμούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου (εγκαταστάσεις που ακολουθούν).

Επίσης, προβλέπεται να λάβουν χώρα ποικίλες δράσεις διάδοσης του έργου με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων για την εφαρμογή του έργου και σε άλλες περιοχές. Τα ευρήματα θα γνωστοποιηθούν μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας (ιστοσελίδων, σεμιναρίων, επισκέψεων, δελτίων τύπου κ.α.) στους αρμόδιους φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Η τελευταία κατηγορία δράσεων (Δράσεις E) εμπεριέχουν δραστηριότητες διαχείρισης του έργου. Στην αρχή του έργου θα οριστεί ο συντονιστής του έργου και τρεις επιτροπές (το γραφείο έργου, η Επιτροπή του έργου LIFE LEACHLESS και μια συμβουλευτική Επιτροπή) για τον επιτυχή σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

έργο Διάγραμμα:

έργο Διάγραμμα

περιοχές λειτουργίας

 Αθήνα (Ελλάδα)

Complejo Ambiental de Zonzamas, Lanzarote (Ισπανία)

Share This