Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο LIFE LEACHLESS έχει στόχο να επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα

Επεξεργασία στραγγισμάτων έως και 15m3/μέρα μέσω ενός πρότυπου συστήματος με τη δυνατότητα εισαγωγής του σε κοντέινερ για την ευκολότερη μεταφορά και εγκατάστασή του. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ρεύματα στραγγισμάτων διαφορετικής προέλευσης λόγω της ευελιξίας των συνθηκών λειτουργίας του.  

Το τελικό ρεύμα υψηλής ποιότητας, 100% ελεύθερο από παθογόνες και ξενοβιοτικές ουσίες, και θα μπορεί είτε να επαναχρησιμοποιηθεί είτε να απορριφθεί στους υδάτινους αποδέκτες.

   

  Μείωση του κόστους επεξεργασίας των στραγγισμάτων έως και 80% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η βιομάζα και η απορριπτόμενη θερμότητα.

  Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 80 έως 90%, του συνόλου των διεργασιών που σχετίζονται με τα ρεύματα των παραγόμενων στραγγισμάτων των Χώρων Υγειονομικής Ταφής ή των Κέντρων Διαχείρισης Απορριμμάτων.

  Ελαχιστοποίηση του κόστους που σχετίζεται με τη μεταφορά των στραγγισμάτων σε άλλα κέντρα διαχείρισής και κατά συνέπεια ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα αλλά και των αναδυόμενων ρύπων κατά την εισαγωγή των στραγγισμάτων στον κύκλο του νερού.

  Η προτεινόμενη τεχνολογία να είναι εφαρμόσιμη στις χώρες της Ευρώπης (μέλη και υποψήφια μέλη) με τις υψηλότερες ποσότητες απορριμμάτων που στέλνονται για ταφή και συνεπώς, χώρες παρουσιάζουν και την υψηλότερη παραγωγή στραγγισμάτων. Αυτές οι χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα κ.α.) ταυτόχρονα, είναι χώρες οι οποίες έχουν τις περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας, γεγονός που ευνοεί τη λειτουργία της προτεινόμενης τεχνολογίας.

  Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Χώρων Υγειονομικής Ταφής και ταυτόχρονα μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους (οδηγώντας στην αύξηση του αριθμού των Χώρων Υγειονομικής Ταφής, των οποίων η λειτουργία θα υπακούει στην Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1999/31/ΕΚ).

  100% αξιοποίηση των παραπροϊόντων της διεργασίας και συγκεκριμένα, της παραγόμενης ιλύς (η οποία αποτελεί το 1-3% του συνολικού όγκου των στραγγισμάτων). Η παραγόμενη ίλυς θα μπορεί να αξιοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα θεωρηθεί χρήσιμη από την κεραμική βιομηχανία.

  C

  60% μείωση του μεγέθους των δεξαμενών αποθήκευσης των στραγγισμάτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής και στα Κέντρα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Απορρύπανση των ρευμάτων στην πηγή.

    

   Διάδοση των ορθών πρακτικών του έργου. Δημιουργία ενός δικτύου επαφών για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του.

   i

   2 μελέτες πλήρους εφαρμογής του έργου θα λάβουν χώρα με σκοπό την μεταφορά των αποτελεσμάτων σε 2 εγκαταστάσεις (1 στην Ισπανία και 1 στην Ελλάδα) και έπειτα από την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει και 1 εφαρμογή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Pordenone της Ιταλίας.

   Το έργο LIFE LEACHLESS θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να βελτιώσουν τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω της ορθότερης διαχείρισης των στραγγισμάτων.

   w

   Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω του Σχεδίου Διάδοσης του έργου.

   Resultados esperados
   Share This