Εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS συμμετείχαν στο Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας, για τους ενδιαφερόμενους φορείς, το οποίο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Φλεβάρη.

Δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση της Κυκλικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δεκέμβρης 2015), περισσότερες από τις μισές πρωτοβουλίες, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, έχουν ήδη υλοποιηθεί. Στο συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε από  την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συζητήθηκαν επόμενα τα μελλοντικά αποτελέσματα, διερευνήθηκαν νέοι τομείς δράσης και γνωστοποιήθηκαν τα πρώτα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Συμμετοχικής Πλατφόρμας για την Κυκλική Οικονομία.

Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθεί η χρήση διαφόρων εναλλακτικών, τεχνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων, όπως οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο έργο LIFE LEACHLESS, καθώς επίσης να παρουσιαστεί το έργο σε συμμετοχικούς κύκλους και παράλληλες συναντήσεις.

Οι ερευνητές του έργου LIFE LEACHLESS κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Share This