Σήμερα, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Fundación CARTIF η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Interreg ESMIMET  “Development of interregional capacities around the strategic resources of metallic mining”. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε βασικές πτυχές του μεταλλευτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής.

Εκπρόσωποι από το έργο LEACHLESS συμμετείχαν στη συνάντηση, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο μεταλλευτικός τομέας, ως ένας πιθανός τομέας αναπαραγωγής της τεχνολογίας διαχείρισης στραγγισμάτων που προτείνεται από το συγκεκριμένο έργο LIFE. Η συνεργασία μεταξύ των δύο έργων αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση δικτύωσης μεταξύ των έργων LIFE LEACHLESS και ESMIMET.

Share This