Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο “Pinch analysis” επιτεύχθηκε η ενεργειακή ολοκλήρωση των βασικών ρευμάτων της προτεινόμενης διεργασίας του έργου LIFE LEACHLESS Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, υπολογίστηκε η θερμότητα που ανταλλάσσεται μεταξύ των ρευμάτων. Επίσης, καθορίστηκε, η ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια της διεργασίας με σκοπό την κατάλληλη παροχή θερμότητας ή ψύξης στις επιμέρους διεργασίες.

Εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε με την ενεργειακή ολοκλήρωση θα είναι 50% για τις διεργασίες θέρμανσης.

Share This