Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών δράσεων του έργου LIFE LEACHLESS  συντάχθηκαν δυο ερωτηματολόγια προκειμένου να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο σχεδιασμό του πρότυπου συστήματος που πρόκειται να κατασκευαστεί στα επόμενα στάδια της υλοποίησης του έργου. Το ένα ερτηματολόγιο απευθύνεται στους υπευθύνους των μονάδων στις οποίες παράγωνται στραγγίσματα και το άλλο στους υπευθύνους των εταιριών παραγωγής κεραμικών προϊόντων.

Τα ερωτηματολόγια έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής μέσω e-mail σε περισσότερες από 200 εταιρίες προσκαλώντας τες απιπροσθέτως να συμμετέχουν ως παρατηρητές κατά την διάρκεια διοφόρων σταδίων του έργου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω των ερωτηματολογίων θα είναι επίσης διαδέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του έργου: lifeleachless.eu.

Share This